DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI – ZAGADNIENIA PODATKOWE

Autor

  • Dariusz Michta Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Słowa kluczowe:

bank, zapis bankowy, podatek, posiadacz rachunku

Abstrakt

Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci podlega opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy praw majątkowych, czyli na beneficjencie i powstaje z chwilą śmierci wkładcy. Beneficjent będzie jednak zwolniony od podatku, jeżeli zgłosi nabycie prawa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Opublikowane

2020-08-17